Krion 6502 Pearl

Kích thước có sẵn:

1/4″ x 98 7/16″ x 30″

1/4″ x 98 7/16″ x 36 5/8″

1/4″ x 98 7/16″ x 53 3/16″

1/2″ x 145″ x 30″

1/2″ x 145″ x 36 5/8″

1/2″ x 145″ x 53 3/16″

1/2″ x 145″ x 60″

Danh mục:
Liên hệ: 0988 527 222